واحد اول

 

1- چه سؤالاتی در ذهن انسان بود که باعث شد وسایل بالا را اختراع کند ؟

1- فاصله ی ستاره ها و سیاره ها با زمین چقدر است 2- چرا بعضی از ستاره ها پرنور و بعضی کم نور هستند

3- چرا در روز ستاره ها را نمی بینیم  4- کرات آسمانی چه ویژگی هایی دارند آیا سیارات دیگر برای زندگی مناسب هستند و...

2- با استفاده از چه عاملی انسان توانست کرات آسمانی را تسخیر کند ؟قدرت تفکری خلاق

3- از ویژگی های مهم انسان در مورد پدیده ها سه مورد نام ببرید؟ تحقیق ، جست و جو و کاوش

4- انسان برای پاسخ پرسش های خود چه مراحلی را باید طی کند؟ اطلاعاتی را گرد آوری و دسته بندی می کند، به تجربه و آزمایش می پردازد و نتیجه گیری می کند.

5- مغز انسان چگونه است و چه وظایفی بر عهده دارد؟ مغز انسان از میلیاردها سلول عصبی تشکیل شده است که وظیفه ی دریافت اطلاعات و پیام ها را بر عهده دارند.

6- اطلاعت و پیام ها چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟ این پیام ها و اطلاعات توسط مغز طی فرآیندی پردازش و طبقه بندی می شوند و در مواقع لزوم مورد استفاده قرار می گیرند.

7- قدرت تفکر خلاق را توضیح داده از چه زمانی همراه انسان است؟ تفکر خلاق از زمان خلقت انسان همواره با او بوده و انسان با استفاده از این قدرت توانسته است بسیاری از مسائل و مشکلات خود را حل کند ، اختراعات و اکتشافات زیادی را انجام دهد و در زندگی خود از آن استفاده کند.

8- چگونه می توان قدرت تفکر خلاق را پرورش داد؟ یکی از راه های پرورش قدرت تفکر و خلاقیات ، شرکت کردن در کارها و بحث های گروهی است . وقتی تعدادی از افراد گروه شروع به دادن ایده های خود می کنند ، افکار دیگر اعضا ی گروه نیز فعال می شود و هر کس سعی می کند ایده ی جدیدتر و بهتری ارائه دهد در نتیجه این امر ، تعداد بیش تری ایده از طرف افراد گروه مطرح می شود.

 

9- گام های حل یک مشکل را بنویسید ؟

گام اول

گام دوم

گام سوم

گام چهارم

گام پنجم

مسائل و مشکلاتی را که به نظرتان میرسد فهرست کنید .

یکی از مسائل و مشکلات را انتخاب کنید.

در مورد مسئله یا مشکلی که انتخاب کرده اید ، کمی توضیح دهید .

همه ی راه حل های ممکن و ایده های افراد را که می تواند به حل مسئله منجرشود یادداشت،  کنید.

بهترین ایده ( راه حل) را انتخاب کنید و درباره ی آن کمی توضیح دهید.

 

10- درگیر شدن با مسائل و یافتن راه حل برای آن ها در واقع نشانه ی چیست؟ نشانه ی توانایی انسان در تفکر و خلاقیت است .

11- یکی از عوامل مؤثر در ارائه ی ایده های نو چیست ؟ داشتن تمرکز

12- برای ارائه ی ایده ی نو برای داشتن تمرکز فکری، مکانی مناسب و محیطی آرام مورد نیاز است .

13- فناوری چگونه تکامل می یابد ؟ معمولاً برای بالا بردن کیفیت و استفاده ی بهتر و بیشتر از محصولات فناوری که قبلاً به وجود آمده اند ، ایده هایی ارائه می شوند، این ایده ها از ایده های قبلی سرچشمه می گیدند و طرح های قبلی را تکمیل می کنند . فناوران می توانند با استفاده از فناوری های گذشته ، چیزهای جدیدی تولید کنند یا به تکمیل تولیدات پیشین بپردازند.

14- نوآوری را تعریف کنید ؟ نوآوری چیست؟ گاهی ایده ی ارائه شده قبلا ً توسط افراد دیگر و در مکان ها و محیط های دیگری ارائه و به فناوری تبدیل شده اند اما فرد ایده دهنده از وجود آن بی اطلاع بوده است . این 1- چه سؤالاتی در ذهن انسان بود که باعث شد وسایل بالا را اختراع کند ؟

1- فاصله ی ستاره ها و سیاره ها با زمین چقدر است 2- چرا بعضی از ستاره ها پرنور و بعضی کم نور هستند

3- چرا در روز ستاره ها را نمی بینیم  4- کرات آسمانی چه ویژگی هایی دارند آیا سیارات دیگر برای زندگی مناسب هستند و...

2- با استفاده از چه عاملی انسان توانست کرات آسمانی را تسخیر کند ؟قدرت تفکری خلاق

3- از ویژگی های مهم انسان در مورد پدیده ها سه مورد نام ببرید؟ تحقیق ، جست و جو و کاوش

4- انسان برای پاسخ پرسش های خود چه مراحلی را باید طی کند؟ اطلاعاتی را گرد آوری و دسته بندی می کند، به تجربه و آزمایش می پردازد و نتیجه گیری می کند.

5- مغز انسان چگونه است و چه وظایفی بر عهده دارد؟ مغز انسان از میلیاردها سلول عصبی تشکیل شده است که وظیفه ی دریافت اطلاعات و پیام ها را بر عهده دارند.

6- اطلاعت و پیام ها چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟ این پیام ها و اطلاعات توسط مغز طی فرآیندی پردازش و طبقه بندی می شوند و در مواقع لزوم مورد استفاده قرار می گیرند.

7- قدرت تفکر خلاق را توضیح داده از چه زمانی همراه انسان است؟ تفکر خلاق از زمان خلقت انسان همواره با او بوده و انسان با استفاده از این قدرت توانسته است بسیاری از مسائل و مشکلات خود را حل کند ، اختراعات و اکتشافات زیادی را انجام دهد و در زندگی خود از آن استفاده کند.

8- چگونه می توان قدرت تفکر خلاق را پرورش داد؟ یکی از راه های پرورش قدرت تفکر و خلاقیات ، شرکت کردن در کارها و بحث های گروهی است . وقتی تعدادی از افراد گروه شروع به دادن ایده های خود می کنند ، افکار دیگر اعضا ی گروه نیز فعال می شود و هر کس سعی می کند ایده ی جدیدتر و بهتری ارائه دهد در نتیجه این امر ، تعداد بیش تری ایده از طرف افراد گروه مطرح می شود.

 

9- گام های حل یک مشکل را بنویسید ؟

گام اول

گام دوم

گام سوم

گام چهارم

گام پنجم

مسائل و مشکلاتی را که به نظرتان میرسد فهرست کنید .

یکی از مسائل و مشکلات را انتخاب کنید.

در مورد مسئله یا مشکلی که انتخاب کرده اید ، کمی توضیح دهید .

همه ی راه حل های ممکن و ایده های افراد را که می تواند به حل مسئله منجرشود یادداشت،  کنید.

بهترین ایده ( راه حل) را انتخاب کنید و درباره ی آن کمی توضیح دهید.

 

10- درگیر شدن با مسائل و یافتن راه حل برای آن ها در واقع نشانه ی چیست؟ نشانه ی توانایی انسان در تفکر و خلاقیت است .

11- یکی از عوامل مؤثر در ارائه ی ایده های نو چیست ؟ داشتن تمرکز

12- برای ارائه ی ایده ی نو برای داشتن تمرکز فکری، مکانی مناسب و محیطی آرام مورد نیاز است .

13- فناوری چگونه تکامل می یابد ؟ معمولاً برای بالا بردن کیفیت و استفاده ی بهتر و بیشتر از محصولات فناوری که قبلاً به وجود آمده اند ، ایده هایی ارائه می شوند، این ایده ها از ایده های قبلی سرچشمه می گیدند و طرح های قبلی را تکمیل می کنند . فناوران می توانند با استفاده از فناوری های گذشته ، چیزهای جدیدی تولید کنند یا به تکمیل تولیدات پیشین بپردازند.

14- نوآوری را تعریف کنید ؟ نوآوری چیست؟ گاهی ایده ی ارائه شده قبلا ً توسط افراد دیگر و در مکان ها و محیط های دیگری ارائه و به فناوری تبدیل شده اند اما فرد ایده دهنده از وجود آن بی اطلاع بوده است . این نیز نوآوری محسوب می شود .

15- تایرهای بادی اتومبیل در چه سالی و توسط چه کسی اختراع شد؟ در سال 1845 توسط تامیسون

16- چرا در سال 1845 از اختراع تامیسون استفاده نشد؟ ولی ماشینی وجود نداشت که از این چرخ ها استفاده کند.

17- چه کسی و در چه سالی روی تایرهای بادی اصلاحاتی انجام داد؟ در سال 1888 دنلپ اصلاحاتی روی تایرهای بادی انجام داد.

18- دنلپ در سال 1888 چگونه تایرهای بادی را اصلاح کرد؟ آنها را متناسب با اتومبیل هایی که تازه اختراع شده بودند تغییر داد.

19- یکی از مهم ترین مراحل تولید فناوری چیست؟ مرحله ی انتخاب و تغیر مواد

20- برای تولید لباس آتش نشان ها به چه ویژگی هایی باید توجه کرد؟ مقاومت ، انعطاف پذیری و ایمنی

21- موادی که برای تهیه ی لباس های آتش نشان ها در نظر می گیریم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ برای این منظور ، موادی که انتخاب می شوند باید در مقابل آتش مقاوم باشند، بیش از اندازه داغ نشود و ذوب نگردند. در عین حال، ماده ی انتخاب شده باید تا حد امکان سبک باشد ( وزن مخصوص یا جرم آن بالا نباشد ) ، انعطاف داشته بشد تا مانع حرکت آتش نشان ها به هنگام کار نشود و قابل برش زدن و دوختن باشد.

22- رنگ لباس آتش نشان ها باید چگونه باشد؟ رنگ آن نیز باید طوری باشد که در میان شعله های آتش دیده شود و محکم و بادوام باشد تا در حین کار پاره نشود.

23- به طور کلی در تولید محصولات فناوری رعایت اصول بهداشتی ضروری است .

24- پرتوهای ویژه عکس برداری ( رادیولوژی ) می تواند عامل چه بیماری باشد؟ سرطان

25- چرا کارکنان بخش عکس برداری ( رادیولوژی) باید لباس مخصوص داشته باشند؟ باید از لباس هایی استفاده کنند که آنها را از خطر پرتوها درهنگام کار حفظ نماید.

26- چرا تولید کنندگان محصولات فناوری باید راهنمای استفاده را به مشتریان تحویل دهند؟        چون این راهنما حاوی روش استفاده و هم چنین نکات ایمنی در خصوص استفاده نابجا از آن است . آنها را متناسب با اتومبیل هایی که تازه اختراع شده بودند تغییر داد.

27- اساس کار فناوران را اصل ارزیابی تشکیل میدهد.

28- اصل ارزیابی را توضیح دهید؟ هر محصول در تمام مراحل باید ازابعاد مختلف مورد آزمایش و ارزیابی قرار گیرد. تولید انبوه یک محصول فناوری بدون این که نمونه اولیه ی آن مورد آزمایش های متعدد قرارگرفته باشد ، کار خطرناکی است .

29- پس از تهیه و تولید یک محصول فناوری بر چه اساسی سؤالات ارزیابی ازآن مطرح می شود؟ با توجه به نوع کاری که باید انجام دهد و افرادی که از آن استفاده میکنند.

30- استاندارد چیست ؟ استاندارد را تعریف کنید ؟ برای تولید هر محصولی باید اصول و ضوابطی را رعایت کرد به این اصول استاندارد می گویند.

31- یکی دیگر از نکات مهم که در تولید محصولات فناوری مورد توجه قرار می گیرد توجه به زیبایی محصول است.

32- در تولید توجه به زیبایی محصول در دو مرحله بسیارمهم است آن دو مرحله کدام اند؟

الف ساخت محصول     ب- بسته بندی محصول

33- در ساخت محصول توجه به چه چیزهایی ضروری است؟ ساخت هر محصول به تناسب فرهنگ مصرف کننده ، ذوق و علاقه و حتی سلیقه ی او ممکن است در رنگ آمیزی ، تزیین و چیدن قطعات کنار هم ( شکل محصول)، انتخاب مواد مورد مصرف و ... مورد توجه تولید کننده قرار گیرد.

34- در بسته بندی محصول زیبایی از چه جهاتی مهم است؟ در بسته بندی محصولات نیز زیباسازی از جهات مختلف مورد توجه قرار می گیرد ، از جمله رنگ ،جنس ماده ی اولیه و شکل هایی که روی کاغذ یا جعبه ی بسته بندی کشیده می شود.

35- انواع سیستم را نام ببرید؟ توجه به موارد یاد شده برای معرفی محصول ، جلب مشتری و فروش بیش تر است.

36- سیستم های پیچیده معمولاً از چند سیستم های فرعی تشکیل شده اند.

37- وظیفه ی سیستم های فرعی چیست ؟ سیستم های فرعی برای انجام دادن بخشی از وظیفه ی سیستم اصلی ایجاد می شوند.

38- سیستم دوچرخه از پنج سیستم فرعی درست شده است.

39- سیستم های فرعی دوچرخه را نام ببرید؟ 1- سیستم انتقال قدرت   2- سیستم برق رسانی

3- سیستم هدایت و فرمان      4- بدنه یا اسکلت دوچرخه      5- سیستم هشدار دهنده (برق )

40- سیستم انتقال قدرت دوچرخه از پنجه رکاب و زنجیر و چرخ دنده درست شده است .

41- سیستم برق رسانی دوچرخه را به طور کامل توضیح دهید ؟ زمانی که دوچرخه در حال حرکت است، چرخ عقب یا جلوی دوچرخه ( متناسب با نوع دوچرخه که دینام ممکن است روی چرخ جلو باشد یا عقب ) با دینام تماس پیدا می کند. قسمت متحرک دینام ( سر دینام ) را در داخل آهنربا به حرکت در می آورد . این حرکت مکانیکی در دینام تبدیل به انرژی الکتریکی می شود که از طریق سیم به لامپ های جلو و عقب منتقل و در آنجا به انرژی نورانی تبدیل می شود.

42- دینام مبدل انرژی مکانیکی به الکتریکی است .

43- سیستم هدایت و فرمان دوچرخه را توضیح دهید؟ وظیفه ی این سیستم آن است که دوچرخه را به مسیر تعیین شده هدایت کند ازحرکت بازدارد. برای باز داشتن سیستم از حرکت ، از ترمز استفاده می شود، دسته ی ترمز روی فرمان قرار دارد و از طریق لقمه ها و سیم ترمز به دیواره ی طوقه فشار وارد می کند و مانع حرکت دوچرخه می شود.

44- وظیفه ی اسکلت دوچرخه چیست ؟ اسکلت دوچرخه وظیفه ی نگهداری و به هم پیوستن قسمت های مختلف دوچرخه را بر عهده دارد.

45- قسمت های اصلی بدنه ی دوچرخه را بنویسید ؟ لوله افقی ، دو لوله ی تحت زاویه وزین ،قسمت های اصلی بدنه ی دوچرخه را تشکیل می دهند.

46 در سیستم دوچرخه جای سرنشین زین و محل حمل بار ترک بند می باشد.

47- انواع سیستم های هشدار دهنده ی دوچرخه را نوشته برای هر کدام مثال بزنید؟ سیستم هشداردهنده هم می تواند یک سیستم برقی باشد و با استفاده از انرژی الکتریکی فعال شود و هم یک سیستم مکانیکی باشد، مانند بوق های شیپوری ( بادی) یا زنگ اخبار غیربرقی که با استفاده از نیروی دست فعال می شود.

48- چرخ خیاطی از چند سیستم فرعی درست شده است آن ها را نام ببرید؟ سه تا

1- سیستم انتقال قدرت     2- سیستم دوخت        3- بدنه یا اسکلیت

49- سیستم انتقال قدرت در چرخ دستی را توضیح دهید ؟ در واقع ، با چرخاند ن دسته قدرت به سیستم دوخت منتقل می شود آنگاه سیستم دوخت به حرکت در می آید وعمل دوختن انجام می گیرد .

50- سیستم انتقال قدرت در چرخ خیاطی برقی را توضیح دهید ؟ در چرخ های برقی ، با وارد آمدن فشار پا بر روی پدال ، نیروی مکانیکی تبدیل می شود . نیروی مکانیکی به سیستم دوخت انتقال می یابد و سیستم دوخت را به حرکت در می آورد . در نتیجه ، عمل دوختن انجام می شود .

51- انواع سیستم های انتقال قدرت چرخ خیاطی را نام ببرید ؟ مکانیکی و الکتریکی

52- سیستم دوخت چرخ خیاطی شامل چند قسمت است آنها را بنویسید؟ شامل قرقره نخ و محل قرار گرفتن آن ، دستگاه تنظیم نخ ، سوزن ، صفحه ی دوخت ، ماکو و جای ماکوست .

53- سیستم اسکلت چرخ خیاطی از چه قسمت هایی تشکیل شده است ؟ شامل پایه ، پوسته یا روکش و دسته است .

54- چرخ خیاطی های جدید به چه امکاناتی مجهزند ؟ چرخ خیاطی جدید به سیستم های رایانه ای ویژه ای برای انواع دوخت مانند گلدوزی ، جای دکمه و ... مجهز شده اند.

واحد دو م

 

 

1-  چه تفاوت هایی میان پنکه و اتوی برقی وجود دارد ؟ در پنکه انرژی الکتریکی به حرکتی تبدیل شده اما در اتو انرژی الکتریکی به گرمایی تبدیل میشود

2-     چه عاملی باعث به حرکت در آوردن پروانه پنکه میشود ؟ موتور الکتریکی

3-  کار کلید تبدیل چیست ؟ هرگاه بخواهیم ، یک لامپ را از دو نقطه مثلاً ابتدا و انتهای راهرو ، راه پله ها و ... روشن یا خاموش کنیم .

4-    کلید تبدیل دارای یک پیچ مشترک و دو پیچ غیر مشترک است .

5-    موتو الکتریکی چیست ؟ موتور الکتریکی ماشینی است که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل میکند .

6-    امروزه موتورهای الکتریکی و وسایل الکتریکی بسیار به کار می روند.

7-  ازموتورهای الکتریکی کوچک و بزرگ چه استفاده هایی می شوند ؟ این گونه موتورها به تناسب کاربرد در ابعاد مختلف ، از بسیار کوچک برای کارهای بسیار حساس و دقیق تا ابعاد بسیار بزرگ در کارخانه های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند.

8-    اختراع موتورهای الکتریکی در انجام کارهای مکانیکی تحول بزرگی ایجاد کرد .

9-    در سال 1831 توسط میشل فارادی پس از کشفغ الکترومغناطیس ، ماشین الکتریکی اختراع شد.

10-  موتورهای الکتریکی عمدتاً از چند قسمت اصلی تشکیل شده است ؟ دو قسمت ؛ قسمت گردان (رتور) 2- قسمت ساکن شامل قطب ها و بدنه ( استاتور )

11-      به قسمت گردان موتور الکتریکی رتور می گویند.

12-      به قسمت ساکن شامل قطب ها وبدنه ها استاتور می گویند.

13-      استاتور در موتور الکتریکی شامل چه قسمت هایی است ؟ بدنه و قطب ها

14-      وظیفه ی جاروبک و جارو نگهدار در موتور الکتریکی چیست ؟ جریان برق را آرمیچر می رسانند.

15-      اجزاء موتور الکتریکی را نام ببرید؟ 1- رتور    2- استاتور     3- بادبزن               4- بدنه و محفظه ی موتور

16-   رتور را تعریف کنید ؟ رتور به قسمتی از موتور گفته می شود که در درون موتور دوران می کند . ورقه های آهنی رتور بر روی میله ای از فولاد سخت سوار شده اند.

17-      ورقه های آهنی رتور به روی میله ای از فولاد سخت سوارند .

18-      استاتور را به طور کامل تعریف کنید ؟ از ورقه های آهنی شیاردار تشکیل شده است . درون این شیارها حلقه های سیم ( لاکی ) با آرایش مخصوص قرار می گیرند. با وصل کردن برق ، در حلقه های سیم میدان مغناطیسی لازم برای گردش رتور ایجاد می شود.

19-      در استاتور با وصل کردن برق ، میان مغناطیسی لازم برای حرکت رتور ایجاد می شود.

20-   وظیفه ی بادبزن در موتور الکتریکی چیست ؟ از پره هایی تشکیل شده است که هوا را به داخل موتور می شکد و موتور را خنکی کند

21-   وظیفه ی بدنه و محفظه ی موتور الکتریکی چیست ؟ برای نگه داشتن قطعات موتور به کار می رود . هم چنین اجزای متحرک موتور را در مقابل عوامل خارجی مانند گرد و خاک و آب محافظت می کند.

22-      از قطعات الکترونیکی پنج نمونه مثال بزنید؟ مانند مقاومت ، خازن و دیود و A.C  ترانزیستور

23-      قرن بیست و یکم را قرن اطلاعات رتباطات می نامند.

24-   گسترش اطلاعات در قرن بیست و یک نتیجه چیست ؟ پیشرفت صنایع الکترونیک چون رایانه ها، ماهواره های مخابراتی و ... است .

25-      متر واحد اندازه گیری کمیت طول است .

26-      ایتر واحد اندازه گیری کمیت حجم است .

27-      گرم واحد اندازه گیری کمیت وزن است .

28-      انواع کمیت ها ی الکتریکی را نام ببرید؟ ولتاژ ، جراین ، مقاومت

29-   واحد کمیت های الکتریکی را چه کسانی تعیین می کنند؟ این واحدها ار انجمن مهندسان در سطح ملی یا بین المللی تعیین می کنند.

30-      همه ی اجزاء دارای مقاومت الکتریکی هستند.

31-      جسمی که جریان الکتریکی را آسان تر عبور می دهد دارای مقاومت الکتریکی کمتری است .

32-      اهم را تعریف کنید ؟ واحد اندازه گیری مقدارمقاومت الکتریکی را اهم گویند .

33-      اهم را با علامت Ω نشان می دهند و آن را اومگا می خوانند .

34-      واحد کمیت های الکتریکی را نام برده علامت هر کدام را بنویسید ؟ ولت ( V ) آمپر ( َA) اهم(امگا) (Ω )

35-      مقاومت الکتریکی را در مدار چگونه نشان می دهند ؟

36-      مقدار مقاومت را با چه دستگاهی اندازه گیری میکنند ؟ اهم سنج

37-      کار دستگاه آوومتر چیست ؟ اندازه گیری که مقدار ولتاژ جریان و مقاومت الکتریکی

38-      انواع مالتی متر را نام ببرید؟ مالتی متر عقربه ای مالتی متر دیجیتالی

39-      نام دیگر مالتی متر عقربه ای چیست ؟ آنالوگ

40-      کار مالتی متر دیجیتالی چیست ؟ مقدار کمیت های الکتریکی را به صورت عدد نشان می دهد

41-      نام دیگر سلف چیست ؟ سیم پیچی

42-   سلف چگونه درست می شود ؟ اگر مقدار سیم روپوش دار مسی را به صورت حلقه هایی مطابق شکل زیر بپیچیم سلف به وجود می آید.

43-      کار سلف چیست ؟ سلف انرژی الکتریکی را در خود ذخیره می کند و درمواقع مورد نیاز آن را به مدار تحویل می دهد.

44-   انواع کاربردهای سلف در الکترونیک را بنویسد ؟ برای تولید میدان مغناطیسی آهنربا ، مدار هماهنگی ( آنتن ) در رادیو وتولید فرکانس از آن استفاده می شود .

45-    برای تقویت میدان مغناطیسی در سلف چه باید کرد ؟ برای تقویت میدان مغناطیسی حلقه های سیم را روی هسته آهنی می پیچند .

46-      ساخت کدام قطعه ی الکترونیکی تحولی غظیم در الکترونیک به وجود آورد ؟ ترانزیستور

47-      قبل از اختراع ترانزیستور از لامپ های بزرگ و گران قیمت و پر مصرف استفاده می شد .

48-      ترانزیستور دارای 3 پایه است که c,b,e  نام دارند که آنها را می خوانیم کلکتور و بیس و امیتر

49-      در ترانزیستور جریان عبوری از امیتر به کلکتورتوسط جریان بیس کنترل می شود .

واحد سوم

1-  چه عواملی موجب بیماری می شوند ؟ میکروب ها ( باکتری ها ، قارچ ها ، ویروس )، انگل ها

2- چگونه می توانید در مقابل بیمار ها از خود دفاع کنید ؟ با رعایت بهداشت فردی و اجتماعی ، تغذیه مناسب و انجام واکسیناسیون

3-  بهترین راه پیشگیری از بیماری های کودکانچیست؟ انجام واکسیناسیون به موقع

4-  میکروب چیست ؟ عامل بسیاری از بیماری های خطرناک موجودات ریزی هستند که به آنها میکروب می گویند .

5- بیماری واگیر را تعریف کنید ؟  گاه میکروب از بدن افراد بیمار به افراد سالم منتقل می شود وتعداد زیادی را بیمار می کند . به این گونه بیماری ها (( واگیر )) می گویند .

6-  بیماری های واگیر چه اثراتی بر روی کودکان دارند؟ موجب معلولیت و حتی مرگ تعداد زیادی از آنها شوند.

7-  مؤثرترین راه پیش گیری از بسیاری ازبیماری ها واکسیناسیون است .

8-  یک نوع بیماری نام ببرید که با عمل واکسیناسیون همگانیاز بین رفته است ؟ آبله

9-  یک نوع بیماری نام ببرید که با عمل واکسیناسیون همگانی در حال از بین رفتناست ؟ فلج اطفال

10-      یک بیماری نام ببرید که هیچ نوع درمان وواکسیناسیونی نداد ؟ ایدز

11-   از مشخصات بیماری ایدز سه مورد بنویسید ؟ ( ایدز) که بیماری واگیر بسیار خطرناکی است راه انتقال آن شبیه بیماری هپاتیت ب است . این بیماری نه واکسن و نه درمان قطعی دارد .

12-   علاوه بر واکسیناسون چه راه های دیگری برای پیش گیری بیماری لازم است ؟ رعایت نکات بهداشت فردی و عمومی برای پیش گیری از بیماری ها لازم است .

13-   واکسن چیست ؟ واکسن میکروب زنده ی ضعیف شده یک کشته شده یا سم ضعیف شده ی میکروباست که طبق برنامه ی خاصی به صورت خوراکی ، تزریقی یا از راههای دیگر آن را به بدن انسان وارد می کنند و آن را مقاوم می سازد.

14-      نام دیگر واکسیناسیون چیست ؟ ایمن سازی

15-   چرا عمل واکسناسیون بهترین و مؤثرترین راه پیش گیری از بیماریهاست ؟ انسان بیمار نمی شود بلکه نیروی دفاعی بدن او علیه آن میکروب تقویت می گردد. به این ترتیب حتی در صورت ورود میکروب قوی ، بدن مقاومت میکند و شخص یا به بیماری دچار نمی شود و یا در صورت ابتلا معمولاً بیماری خفیف و بدون عوارض بعدی خواهد بود.

16-   7بیماری مهم کودکان که با تزریق واکسن می توان به راحتی از آن پیش گیری کرد را بنویسید؟ سل ، سرخک ، هپاتیت ب ، دیفتری ، کزاز، سیاه سرفه و فلج اطفال

17-      یک بیماری نام ببرید که ممکن است کودک بعد از واکسیناسیون نیز به آن مبتلا شود ؟ اوریون

18-      عوارض بیماری های واگیردار را بنویسید ؟ فلج اندام های حرکتی ، نابینایی ، نا شنوایی و عقب ماندگی جسمی و فکری

19-   چرا کودک به مراقبت بیش تری نیاز دارد ؟ کودک تازه متولد شده موجودضعیفی است و تا مدت ها نمی تواند نیازهای خود را رفع کند . به همین دلیل، والدین وسایرین باید از او مراقبت کنند و نیازهایش را تأمین نمایند

20-      کودک باید در محیطی سالم ، امن و پر نشاط زندگی کند تا بتواند خوب رشد کندو تکامل یابد .

21-   رشد چیست چند مثال بزنید ؟ رشد به معنای تغییر یافتن اندازه ی اعضای مختلف بدن است کوچک شدن کفش ،پیراهن ، شلوار

22-      تکامل به چه معناست چند مثال بزنید ؟ نشستن ، راه رفتن ، دویدن ، صحبت کردن ، و درس خواندن . توانایی یادگیری در طول زندگی وبه دست آوردن مهارت های مختلف را تکامل می گویند .

23-   رشد و تکامل کودک از چه زمانی آغز می شود ؟ رشد و تکامل کودک از دوره ی جنینی شروع میشود و به دو عامل وراثت و محیط زندگی وابسته است .

24-      رشد و تکامل کودک به چه عواملی وابسته است؟ وراثت ومحیط زندگی

25-   وراثت یعنی چه ؟ کودک در هنگام تولد استعداد و خصوصیاتی را با خود همراه دارد که ازپدر، مادرو اجدادش به ارث برده است که به آن وراثت می گویند .

26-   شکوفایی استعدادهای کودک به چه عواملی وابسته است ؟ اما شکوفایی استعدادها ، رشد و سلامت او به شرایط و امکانات محیط زندگی اش نیز بستگی دارد .

27-   چرا زوج ها ی جوان قبل از ازدواج باید به پزشک متخصص مراجعه کنند ؟ برای جلوگیری از تولد کودکان مبتلا به بیماری های ارثی

28-      لازم است ازازدواج های فامیلی جلوگیری کنند.

29-   چرا زنان باردار باید از ابتدای بارداری تحت نظر پزشک متخصص یا مراکز بهداشتی درمانی قرار گیرند؟ زنان باردار باید از ابتدای بارداری تحت نظر پزشک متخصص یا مراکز بهداشتی درمانی قرار گیرند و وضع تغذیه ، سلامت و بهداشت و استراحت آنها کنترل شود.

30-      برای حفظ سلامت جنین و مادر باید به او واکسن کزاز تزریق شود.

31-      زایمان باید در محیطی بهداشتی و تحت نظر پزشک متخصص انجام گیرد .

32-      رشد و تکامل کود ک در چه سنی آغاز می شود و بسیار سریع است ؟ از تولد تا دوسالگی

33-      نیازهای دوران کودکی را نام ببرید ؟ جسمی ، روانی ، اجتماعی

34-      یادگیری کودک از چه زمانی آغاز می شود ؟ از آغاز تولد

35-      مناسب ترین غذا برای کودک تا سن شش ماهگی چیست ؟ شیر مادر

36-      تا چه سنی شیر مادر برای کودک بهترین غذا است ؟ شش ماهگی

37-   چرا شیر مارد برای کودک ضروریست ؟ شیر مادر نیازهای رشد جسمی و ذهن کودک را برطرف می سازد واز بسیاری بیماری ها نیز جلوگیری می کند.

38-      در چه سنی باید به کودک علاوه بر شیر مادر غذای کمکی داد؟ شش ماهگی به بعد

39-      غذای کمکی کودک باید چگونه باشد ؟ غذای کمکی باید تازه ، سلام و حاوی انواع موادغذایی مناسب باشد

40-      لباس های کودک باید چگونه باشد ؟ از جنس نخ وسبک و مناسب فصل باشد .

41-   محل خواب و استراحت کودک باید چگونه باشد ؟ محل خواب و استراحت کودک باید تمیز، آرام وهوای آن بدون دود، گرد و غبارو دمای آن مناسب باشد .

42-   برای حفظ سلامت دندان های کودک قبل از دو سالگی چه باید کرد ؟ برای حفظ سلامت دندان های کودک ، تا قبل از دو سالگی باید بعد از هر بار شیر خوردن به او آب داد . بعد از دو سالگی مسواک زدن به کمک والدین لازم است .

43-   چرا کودک باید بعد از تولد به طور مرتب توسط پزشک و کارکنان مراکز بهداشتی درمانی مورد معاینه قرار گیرد ؟هر ماه وزن و قد اوکنترل گردد و وضع رشد و تکامل او در کارت مخصوص ثبت گردد. در سن مناسب ویتامین های لازم را دریافت کند و واکسیناسیون او طبق برنامه در سال اول کامل شود.

44-   از مراقبت های بهداشتی روانی که به رشد و تکامل کودک کمک می کند 4 مورد بنویسید ؟ کودکان ملایمت و تندی را از همان روز های اول می فهمند ؛ بنابراین ، باید با آنان با محبت رفتار کرد. به علاوه با نرمی ومهربانی صحبت کردن ، لالایی گفتن هنگام خواب و حرف زدنو خندیدن با کودک ، به رشد و تکامل بهتر و بیش تر او کمک می کند .

45-      کودک از چه سنی اشیاء را تعقیب می کند ؟ دو ماهگی

46-      بازی کردن هر کودکی طبیعی است .

47-      بازی چه نقشی در رشد و تکامل کودک دارد؟ به رشد و یادگیری هر چه بهتر آن ها کمک می کند.

48-   از چه زمانی خطر کودک را تهدید می کند ؟ از زماین که کودک به راه میافتد ، خطر همواره در کمین اوست محل نگهداری و بازی کودک باید امن باشد.

49-   کودک باید از چه وسایلی دور بماند؟ وسایل برقی ، پریز و کلید برق ، وسایل نیز و برنده ، چرخ گوشت ، وسایل گرم کننده ، آب جوش ، ظروف غذا ومواد نفتی ، سمی و داروها باید از دسترس او دور باشد .

50-   چرا در صورت امکان بستری شدن بیمار در خانه به خصوص کودکان بهتراست ؟ زیرا این امر موجب آرامش خاطر و احساس امنیت در آن ها می شود .

51-      مهم ترین نکته در پرستاری کودکان چیست ؟ محبت ، نوازش و تهیه ی وسایل سرگرم کننده به تناسب سن آنهاست .

52-   محل استراحت بیمار باید چگونه باشد ؟ محل استراحت بیمار باید نورگیرو تهویه ی مناسب باشد . هوای آن تمیز و دما حدود 20 درجه باشد .

53-      محل استراحت بیمار به خصوص بیماران تنفسی باید چگونه باشد؟ در زمستان بهتر است هوای اتاق را مرطوب کنیم ( با گذاشتن آب روی بخاری یا استفاده از دستگاه بخور)

54-      چه زمانی باید و سایل و محل استراحت بیمار را از سایرین جدا کرد ؟ اگر بیماری واگیر باشد

55-      تب شدید چه عوارضی دارد ؟ تب شدید موجب تشنج کودک و آسیب رسیدن به مغز او می شود

56-   اگر کودکی دارای تب شدید باشد باید چگونه از او مراقبت کرد ؟ کودک تب دار نباید زیاد پوشانید و فقط در صورت سرد بودن هوا می توان روانداز مناسبی روی او انداخت . در صورت بالا بودن تب کودک بهتر است لباس او نرم ، خنک ونمدار باشد ومرتب پاشویه شود .

57-      پاشویه یعنی چه ؟ یعنی ، دست ، صورت وپاهایش را با آب ولرم بشوییم و بدن او را با دستمال نمدار خنک کنیم

58-      در صورتی که کودک استفراغ نماید چه باید کرد ؟ باید او را به پهلو بخوابانیم تا راه تنفس وی نشود .

59-      علائم حیاتی را نام ببرید؟ درجه حرارت بدن ، تعداد نبض ، تنفس ومیزان فشار خون است .

60-      درجه حرارت معمولی بدن چقدراست ؟ 3/36تا 2/37

61-   تب چیست و برای تعیین دقیق آن چه باید کرد ؟ افزایش درجه حرارت طبیعی بدن را تب می گویند و آن را با دما سنج می سنجند. درجه حرارت بدن را از مقایسه ی حرارت پیشانی بیمار با سایرین می توان دریافت اما برای تعیین دقیق حرارت بدن از دماسنج استفاده می شود.

62-      تنفس افراد سالم چگونه است ؟ تنفس طبیعی ، آرام و منظم است .

63-      تنفس افراد بیمار چگونه است ؟ در اثر بیماری ممکن است تنفس نامنظم ، عمیق و کند یا تند شود.

واحد چهارم

1.    آیا چوب های نشان داده شده رامیشناسید؟افرا-چنار-گردو

2.    آیا از چوب می توان به عنوان مصالح ساختمانی درساخت منازل استفاده کرد؟بله

3.    یکی ازفراورده های مهم چوب کاغذ می باشد.

4.    چیپس در درودگری را تعریف کنید؟برای ساختن کاغذ ابتدا تنه ی درخت را به وسیله ی دستگاه به قطعات کوچک تبدیل می کند به این قطعات کوچک چیپس می گویند.

5.    الیاف سلولزی چگونه تهیه می شوند؟سپس چوب های ورقه شده(چیپس ها)را به وسیله ی مواد شیمیایی و روش های مختلف تجزیه می کنند و از آنها الیاف سلولزی به دست می آید

6.    از درهم رفتن الیاف سلولزی ورقه های کاغذ درست می شود.

7.    انواع روکس را نام ببرید؟روکش مصنوعی.روکش طبیعی

8.    M.D.Fچیست موارد استفاده از آن را بنویسید؟سطح این نوع فیبر صاف است و به راحتی می توان آن را با دستگاه برید.این نوع فیبر مصارف مختلف دارد و به جای تخته خرده ی چوب و تخته چند لایه می توان از ان استفاده کرد.ازاین محصول بیشتر برای ساخت وسایلی که سطح آن شسته می شود مانند میز آزمایشگاه استفاده می کنند.

9.    روکش های مصنوعی را تعریف کنید؟این نوع روکش ها ورقه های نازک کاغذی هستند که آن را بعد از آغشته کردن با مواد شیمیایی مخصوص بروی انواع فراورده های چوبی مانند تخته خرده چوب پرس می کنند.

10.روکش های مصنوعی چگونه ساخته می شوند؟برای تهیه ی این نوع روکش ها ورقه های کاغذ را از داخل چسب مخصوص یا رنگ عبور   می دهند

11.چرا روکش های مصنوعی را از داخل چسب یا رنگ عبور می دهند؟تا از نظر رطوبت و حرارت مقاوم شود.

12.روکش های مصنوعی در چه جاهایی استفاده می شوند؟روکش های مصنوعی با ضخامت های مختلف ساخته می شود و در کارهای گوناگون از قبیل تزیینات مبلمان و خصوصا قفسه ی آشپذخانه از آن استفاده می کنند.

13.انواع ترکیبات چوبی(کمپوزیت)را نام ببرید؟چوب سیمان سطح صاف-چوب سیمان-چوب سیمان نما آجری-چوب سیمان با یونولوت-چوب و گچ با اسفنج-چوب و گچ.

14.چرا از ترکیبات چوب به عنوان مصالح ساختمانی استفاده میشود؟ترکیبات چوب با سایر مواد شامل صفحات چوب سیمان و چوب-گچ است.که از آن به عنوان مصالح ساختمانی برای ساختن منازل مسکونی در حداقل زمان نیز استفاده می کنند.

15.انواع آیق را نام ببرید؟آبق صدا-حرارت-برودت

16.آیق چگونه تهیه می شود و در چه جاهایی مورده استفاده قرار            می گیرند؟از ترکیب ذرات چوب با مواد مختلف از قبیل یونولیت وسایر مواد صفحاتی ساخته می شود که به عنوان صفحات عایق صدا-حرارت-برودت در بسیاری از مکان هایی مانند سالن های کنفرانس-سینما-غیره به کار می رود.

17.چگونه می توان ظاهر قطعات چوب سیمان را تغییر داد؟به وسیله ی روکش های مصنوعی یا با رنگ کردن تغییر داد.

18.هفت مورد از عوامل تخریب چوب را بنویسید؟حشرات-باکتری ها-شیمیایی-مکانیکی-آتش سوزی-موجودات چوب خوار دریایی-قارچ ها

19.قارچ ها چگونه چوب ها را از بین می برند؟قارچ ها موجودات زنده ای هستند که برخی از آنها به درختان زنده(سرپا)و برخی دیگر به چوب حمله ور می شوند و از مواد تشکیل دهنده ی بافت چوبی یا مواد غذایی موجود در چوب تغذ یه می کنند.

20.چوبی که مورده حمله ی قارچ ها قرار گرفته چه نشانه هایی دارد؟قارچ ها باعث پوسیدگی چوب می شوند.همچنین رنگ طبیعی آنها تغییر می کند و چوب را به رنگ سفید یا قهوه ای در می آورند.در هر حال در مرحله ی پوسیدگی زیاد قطعات چوبی را به راحتی می توان با دست شکست و از هم جدا کرد.

21.در بین حشرات کدا حشره بیشترین صدمه را به چوب می زند؟موریانه ها و سوکس های چوبخوار

22.حشرات چوبخوار چگونه چوب را از بین می برند؟نوزاد این حشرات(لاور)باعث ایجاد تونل و دالان درداخل چوب می شوند و می توانند مصنوعات چوبی را نابود و خانه های چوبی را ویران کنند.

واحد پنجم

1- یک خود روی سواری از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟ موتود ، دستگاه انتقال قدرت ، سیستم برق رسانی ، سیستم هدایت و فرمان ،چرخ و ترمز ، بدنه و شاسی و سیستم تعلیق

2- عامل حرکت خودروها چیست ؟ موتور

3- استفاده از کدام وسایل ایمنی در موقع رانندگی لازم است ؟ کپسول آتش نشانی-کمربندایمنی-آینه ها-فرمان-کیسه های ایمنی-برف پاک کن

4- چرا مهارت رانندگی لازم و ضروریست ؟ در جهان پرتحرک امروز ، خودرودر زندگی بشر جایگاه ویژه ای دارد. به طوریکه مهارت رانندگی برای عموم ، مهارتی ضروری است .

5- خودرو را تعریف کیند ؟ خودرو مجموعه ای از قطعات مختلف است که در ارتباط با یکدیگر به طور هماهنگ کار می کنند .

6- کاراصلی موتور چیست ؟ تولید قدرت در موتور است کار موتور تبدیل انرژی شیمیایی وحرارتی بیزین به انرژی حرارتی و سپس انرژی مکانیکی است که باعث حرکت خودرو می شود.

7- قسمت های اصلی یک خودرو را نام ببرید ؟ موتور، دستگاه انتقال قدرت ، فنربندی و تعلیق ، برق ، هدایت وفرمان ، چرخ و ترمز ، بدنه و شاسی

8- وظیفه ی دستگاه انتقال قدرت چیست ؟ این مجموعه  وظیفه دارد قدرت تولیدی موتوررا به چرخ ها منتقل کند.

9- دستگاه انتقال قدرت از چه بخش هایی تشکیل شده است آنها را به ترتیب نام ببرید؟ کلاج ، جعبه دنده ، دیفرانسیل

10- کلاج را تعریف کنید ؟ کلاج دستگاه قطع و وصل قدرت محسوب می شود و امکان تعویض دنده ( یا خلاص کار کردن موتور) را فراهم می کند .

11- خلاص کار کردن موتور یعنی چه ؟ در جا کار کردن خودرو را در حالی که از آنها استفاده ای نمی شود خلاص کار کردن می گویند .

12- نام دیگر جعبه دنده چیست ؟ گیر بکس

13- جعبه دنده را تعریف کنید ؟ مجموعه ای است که در آن تعدادی دنده برای ایجاد سرعت و قدرت های مختلف تعبیه شده است .

14- کار دیفرانسیل چیست ؟ وظیفه ی انتقال حرکت از جعبه دهده به چرخ ها را بر عهده دارد .

15- چرا سیستم تعلیق خودرو دارای نوسان است ؟ به علت ناهمواری های سطح جاده ها

16- سیستم تعلیق در هر دقیقه چند با نوسان دارد ؟ 1000 تا 1200

17- وظیفه ی سیستم تعلیق چیست ؟ وظیفه ی این قسمت خنثی کردن این نوسانات است تا ضربه به اتاق خودرو و سرنشینان آن منتقل نشود.

18- برای راه اندازی وروشن کردن موتور از باتری استفاده می شود.

19- وظیفه ی باتری چیست ؟ تأمین برق خودرو و روشنایی چراغ هاست .

20- باتری را به طور کامب توضیح دهید؟ باتری یک مخزن الکتروشیمیایی است که انرژی الکتریکی رابه صورت انرژی شیمیایی ذخیره می کند و در صورت لزوم آنرا به انرژی الکتریکی تبدیل می نماید و برای مصرف به سیستم برق اتومبیل می فرستد .

21- نام دیگر دینام چیست ؟ ژنراتور

22- دینام ماشین مبدل چه انرژی ها ییست ؟ علاوه بر باتری ، منبع دیگری به نام دینام وجود دارد که نیروی مکانیکی را از موتورمی گیرد وبه انرژی الکتریکی تبدیل می کند.

23- وظایف دینام را بنویسید؟ وقتی موتور روشن می شود و دینام به دور معین خود می رسد، وظیفه ی ارسال انرژی الکتریکی به دستگاههای مصرف کننده را نیز به عهده می گیرد . علاوه بر این ، مقدار برق مصرفی باتری را در ابتدای کار تأمین می کند و آنرا همیشه در حالت شارژ نگه می دارد

24- انواع سیستم فرمان ها را نام ببرید ؟ مکانیکی یا هیدرولیکی

25- لاستیک ها مجموعه وزن و سرنشینان و بار خودرو را تحمل می کند.

26- قدرت ترمز در اثر افزایش فشارروغن و تأثیر آن بر لنت های ترمز ایجاد می شود.

27- مخزن ترمز توسط کارخانه ی سازنده علامت گذاری شده است .

28- بدنه و شاسی را تعریف کنید ؟ بدنه ی خودرو طوری ساخته می شود که بتواند کلیه ی قطعات دیگر را نگهداری کند . بدنه ، خودروی شاسی سوار شده است .

29- در یک موتور چند قطعه ی متحرک وجود دارد ؟ 120 تا 150

30 کار شاخص ( خط کش علامت گذاری ) شده در ماشین چیست ؟ این شاخص ارتفاع حداقل و حداکثر روغن را نشان می دهد .

31- وظیفه ی اصلی رادیاتور چیست ؟ وظیفه ی رادیاتور در درجه ی اول خنک نگه داشتن موتور است .

32- حرارت موتوردر حال کار به چند درجه می رسد ؟ به حدود 700 درجه ی سانتی گراد می رسد

33- چگونه آب رادیاتور مانع داغ شدن موتورمی شود ؟ در بدنه ی موتور فضاهای خالی وجود دارد ، آب در این فضاها جریان پیدا می کند و به این ترتیب ، مانع داغ شدن موتور می شود

34- دمای موتور معمولا ً چند درجه می باشد ؟ حدود 70 الی 90 درجه ی سانتی گراد است

35- چرا در شیرهای آب از واشر استفاده می کنند ؟ برای آب بندی بهتر

36- شیر آلات بهداشتی را تعریف کنید ؟ شیرآلات بهداشتی در حقیقت وسایلی هستند که به کمک آنها می توان مقدار مصرف یکمایع را کنترل کرد .

37- اجزاء شیر دنباله کوتاه را نام ببرید ؟ 1- بدنه     2- مغزی

38- مغزی شیر دنباله کوتاه ازچه قسمت هایی تشکیل شده است ؟   1- حلزونی    2- مهره ودر پوش    3- مهره ی نگه دارنده     4- دستگیره

39- قسمت های اصلی یک شیر مخلوط را بنویسید ؟ 1- پایه ی رابط شیر به لوله ی آب گرم و سرد 2- بدنه ی اصلی شیر   3- علم شیر    4- مغزی آب سردو گرم      5- دستگیره یا کلگی     6- مهره های رابط شیر د   7- دکمه های آبی و قرمز روی کلاهک     8- مهره ی روی علم    9- توری قسمت خروجی آب

40 - کار اشپیل چیست ؟ اشپیل یا خار که ثابت کننده ی میله ی درون مغزی است .

41- وظیفه ی واشر مغزی چیست انواع آنرا نام ببرید؟ این واشر وظیفه ی آب بندی محل اتصال مغزی به بدنه ی شیر را به عهده دارد . پس همه ی مراحل تعویض آن مشابه واشرهای قبل است و سرمغزی همانند واشر تحتعوض می شود . انواع آن تخت فیبری یا پلاستیکی می باشد.

واحد ششم

1-آیا می دانید دریک شهر،مسئولیت ساخت وسازبه عهده ی چه کسانی است؟شورای اقتصادی،شورای شهر سازی،دفترفنی استان،شهرداری،مهندس ساختمان.

2-وظیفه ی یک نو جوان درقبال ساخت و ساز شهر یا روستا چیست؟با مشارکت دراجرای نکات ایمنی وارتباط بامسئولان شهرداری ازحوادث ساختمانی جلوگیری کند.

3-کنترل ساخت ساز ساختمان ها در شهرها و روستاها ازچند جهت حائزاهمیت است؟1.ساختمان ها دارای استحکام کافی باشند2.موقعیت ساختمان به گونه ای انتخاب شود که به زمین همسایه وخیابان وکوچه تجاوز نکند.

4-درساخت وساز ساختمان ها نظارت مستقیم توسط شهرداری اعمال   می شود.

5-وظایف شهرداری را بنویسید؟شهرداری علاوه برخدمات شهری شامل تمیزنگه داشتن شهر،ایجاد فضای سبزوپارک،آسفالت کردن وجدول کشی کوچه هاوخیابان ها،نظارت بر کیفیت ساختمان سازی وکنترل ضوابط ومعیارهای فنی رانیزبرعهده دارد.

6-عد م توجه ساختمان سازان به نکات ایمنی همواره تلفات جانی وخسارت های مالی درپی دارد.

7-از خطرات ناشی ازرعایت نکردن نکات ایمنی برای شهروندان سه مورد بر شمارید؟1.سقوط اجسام ووسایل از ارتفاع 2.سقوط کارگران در حال کار 3.سقوط افراد در چا ه ها ی بدون حفاظ-گود بدون حفاظ -کانال بدون حفاظ

8-برای جلوگیری از سقوط اجسام ومصالح ازارتفاعچه باید کرد؟برای این گونه حوادث، پیمانکار(ساختمان ساز)باید با استفاده از داربست وتوری،فضای امنی را برای رفت وآمد شهروندان فراهم سازد.

9-برای جلوگیری از سقوط کارگران در حال کاربه چه نکته ی ایمنی باید توجه کرد؟برای جلوگیری ازاین حادثه،کارگرانی که در فضای بازودرارتفاع کارمی کنند،بایدازکمربند ایمنی استفاده کنند.

10-نام دیگرکلاف چیست؟شناژ

11-وظیفه ی کلاف(شناژ)درساختمان چیست؟کلاف ها همانند استخوان بندی بدن انسان هستند که نیروهای ناشی اززلزله بر پیکره ی ساختمان را به زمین منتقل می کنند واز فروریختن دیوارها جلوگیری می نماید.

12-انواع شناژرانام ببرید؟فلزی،بتنی،افقی وعمودی.

13-ماکت را تعریف کنید؟ماکت یکی از ابزارهای کارمهندسان ونمونه ی کوچکی ازچیزی است که می خواهند بسازند وآن رابرای توضیح وتوجیه در معرض دید قرارمی دهند.

14-ماکت برای چه افرادی بهترین روش توضیح وتوجیه وارائه ی کاراست؟برای افرادغیرفنی وکسانی که می خواهند درزمانکوتاهی درباره ی یک طرح اطلاعات جامعی کسب کنند.

15-ماکت بهترین روش توضیح وتوجیه وارائه ی کاراست.

16-مهمترین عامل در ساخت ماکت خلاقیت است.

17-ماکت سازان ماهر،ماکت را ازچه وسایلی می سازند؟ازچوب، یونولیت،فوم،پلاستیک و مقوای مخصوص وگاهی ازگِل می سازند.

18-چنانچه جنس ماکت شما از یونولیت یا فوم ازچه نوع چسبی باید استفاده کرد؟چسب مخصوصی که مصالح را نمی سوزاند(حل

نمی کند)،می توانید از سوزن ته گرد یا چسب چوب استفاد ه کنید.

19-چرا درساخت راه باید دقت کرد؟راه ها شریان های حیاتی یک کشورند که مسافرت وحمل ونقل روی آنها انجام می شود.پس باید آن ها را با دقت ساخت

20-راه ها نباید پیچ یا شیب داشته باشند.

21-در راه سازی چه موقع باید مسیر راه را عوض کرد یا مانع را برداشت؟به همین دلیل،اگر مانع یا تپه ای در مسیر یک جاده یا راه آهن وجود داشته باشد که موجب تندی زیاد آن شود،باید مسیر راه را عوض کرد.

22-خاک برداری چیست؟در راه سازی اگر تپه ای را برداریم اصطلاحا َبه آن ((خاکبرداری))گفته می شود

23-خاک ریزی چیست؟اگر جایی گود باشد و خاک داخل آن بریزیم ، اصطلاحاَ((خاک ریزی ))گفته می شود

24-در راه سازی چه موقع از پل استفاده می کنیم؟اغلب،درمسیر راه ها، رودخانه ها قرار دارند که نمی توان آنها را خاک ریزی کرد؛زیرا این کار مانع جریان یافتن آب می شود.دراین گونه موارد ازپل استفاده  می کنیم.

25-انواع پل ازنظرشکل را نام ببرید؟بعضی حالت خرپایی دارند وبعضی قوسی شکل اند

واحد هفتم

1-آیا افراد در سنین مختلف با فعالیت های متفاوت به غذای یکسانی نیاز دارند؟خیراحتیاجات غذایی انسان درهمه ی مراحل زندگی یکسان نیست.

2-اگر غذای انسان متناسب با نیاز اونباشد چه مسائلی ایجاد میشود؟مسائلی ایجاد می شود که گاه جبران ناپذ یر است مثل:اختلال دررشد جسمی و ذهنی کودکان و نوجوانان به دلیل کمبود مواد غذایی لازم یا چاقی در اثر استفاده ی بیش از حد از مواد غذایی که خود عامل بسیاری از بیماریهاست.

3-سلامت انسان به چه عواملی بستگی دارد؟سلامت انسان تا حد زیادی به غذایی که می خورد بستگی دارد.

4- غذای مناسب باید دارای چه ویژگیهایی باشد؟ غذای مناسب باید علاوه بر رفع گرسنگی انرژی لازم برای کار-فعالیت و مواد کافی برای رشد تکامل وترمیم بدن را داشته باشد.

5-غذا برای اینکه بتواند نیازهای بدن را تامین کند باید کافی و متنوع باشد.

6-غذا باید کافی و متنوع باشد یعنی چه؟ یعنی مخلوطی مناسب اگروه های مختلف مواد غذایی باشد.

7-دسترسی مردم به مواد غذایی و نحوه ی استفاده ی از آنها در مناطق مختلف به چه عواملی بستگی دارد؟ آداب ورسوم- آب وهوا- وظعیت اقتصادی- تولیدات منطقه ای و عادتهای غذایی هر محل بستگی دارد.

8-هر نوع غذایی که در نقاط مختلف دنیا تهیه و مصرف می شود دارای یک یا چند

ماده ی مغذ ی است.

9-ماده ی مغذ ی را تعریف کنید؟ مادهی مغذی ان بخش از مواد غذایی است که صرف سوخت و ساز بدن می شود و هر یک از آنها بخشی از نیازهای غذایی فرد را تامین می کند.

10- انواع مواد مغذ ی را نام ببرید؟مواد قندی ونشاسته ای-چربی ها- مواد پروتئینی- ویتامینها- مواد معدنی- آب.

11- مواد مغذی انرژی زا را نام ببرید؟ مواد قندی ونشاسته ای-چربی ها

12- وظیفه ی مواد مغذ ی پروتئینی چیست؟ وظیفه ی رشد و ترمیم بدن را به عهده دارند.

13- انواع مواد مغذ ی محافظ را نام ببرید؟ ویتامینها- مواد معدنی- آب.

14- میزان نیازهای غذایی انسان را برحسب کالری تعیین می کنند.

15- میزان نیازهای غذای انسان ( کالری) به چه عواملی بستگی دارد؟ سن- جنس- فعالیت- شرایط جسمی- خصوصیات فردی و شرایط جغرافیایی و زیستی محل زندگی.

16-کالری چیست؟یک کالری مقدار گرمایی است که می تواند دمای یک گرم آب مقطر را یک درجه ی سانتی گراد بالا ببرد.

17-درچه دوره های سنی نیاز انسان به مواد غذایی بیشتراست؟کودکی،نوجوانی، دوران بیماری وباز سازی بعد ازآن،فعالیت های شدید جسمی،بارداری وشیردهی زنان.

18-درچه دوره های سنی نیاز انسان به مواد غذایی کمتر است؟کم شدن فعالیت ها، میان سالی وپیری.

19-در صورتی که کودک به هر دلیل ازشیرمادرمحروم باشد نیازهای او باید چگونه تأمین شود؟مواد غذایی او را با شیرمصنوعی تأمین می کنند.

20-یک فرد در سنین مدرسه،نوجوانی و بلوغ به چند وعده ی غذایی نیازمند است؟ هر فرد در سنین مدرسه به انواع مواد مغذی در سه وعده غذای اصلی و دو میان وعده نیاز دارد.

21-در میان وعده های غذایی کدام یک مهم تراست؟صرف صبحانه.

22-چرا درمیان وعده های غذایی صرف صبحانه ازاهمیت خاصی برخوردار است؟افرادی که قبل از رفتن به مدرسه به قدر کافی شیر می خورند،با دقت وتمرکز بیش تری در کلاس عمل می کنند بهره ی هوش کودکانی که صبحانه

می خرند،بیش ترازکسانی است که روز را بدون صبحانه آغازمی کنند.

23-چرا نوجوانان به انرژی بیش تری نیازمنداند؟نوجوانان به دلیل سوخت و سازبدن،سرعت رشد و تکامل،به ویژه رشد عضلانی واستخوانی،به انرژی  بیشتری نیاز دارند.

24-در سنین نوجوانی بخشی ازانرژی نیازفرد ازطریق میان وعده تأمین می شود.

25-نوجوانان برای تأمین انرژی مورد نیاز خود باید ازچه مواد غذایی استفاده کنند؟ شیر ولبنیات.

26-میان وعده های مجاز و غیرمجازکدام اند؟به جای استفاده از مواد غذایی کم ارزش و مضر(چرب،شوریا زیاد شیرین)باید ازانواع میوه های تازه،شیر،پنیر، کره و تخم مرغ و سایر مواد غذایی مفید به عنوان میان وعده استفاده می شود.

27-عادت های بد غذایی زمینه ی بروز چه بیماری هایی را فراهم می کند؟ قلبی وعروقی،فشارخون وانواع سرطان

28-غذای خانواده باید چگونه تأمین گردد؟غذای خانواده باید باتوجه به امکانات، خصوصیات و علایق همه ی افراد خانواده و از راه حلال تهیه شود.

29-محل صرف غذا باید چگونه باشد؟باید محیطی آرام،تمیز و زیبا باشد وغذا همراه سایر افراد خانواده یا دوستان و آشنایان صرف شود.

30-چه عواملی غذا را دل چسب تر و اشتها رابیشترمی کند؟آراستگی و تمیزی سفره،تنوع غذایی،تزیینات غذا،استفاده از ظروف تمیز و زیبا و هماهنگ با سایر وسایل و ترتیب چیدن آن ها غذا را دل چسب تر و اشتها را بیشتر می کند.

31-ازنکات ضروری هنگام غذا خوردن به شش مورد اشاره کنید؟1-شستن

دست ها با آب و صابون قبل از غذا خوردن 2- گفتن نام خدا قبل از شروع غذا 3- خوب جویدن وآرام غذا خوردن 4- استفاده ازسالاد و سبزی همراه غذا 5- شستن دندان ها بلا فاصله بعد از خوردن غذا 6- اجتباب ازخوردن غذاهای سرد و گرم پشت سرهم.

 

2-پوشاک

1- آیا می دانید چگونه باید لباس ها را لکه گیری کرد؟ برای لکه گیری باید نوع و جنس پارچه را شناسایی کنیم،نوع لکه را مشخص کنیم،حلال مناسب را بشناسیم.

2- درشست وشوی لباس ها چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟جداکردن لباس هایی که رنگ پس می دهند ازبقیه ی لباس ها،تخلیه ی جیب ها،تشخیص وجود لکه و پاک کردن آن قبل ازجست و جو،رعایت نکات ایمنی دراستفاده ازبعضی ازحلال ها، جدا کردن لباس های کودکان،جدا کردن لباس های افراد بیمار،درنظرگرفتن درجه حرارت آب واستفاده ازمواد پاک کننده ی مناسب

3- لکه چیست؟اثر و علامت چرک یا مواد رنگی بر روی پارچه یا هرشی دیگری را لکه می نامند.

4- لکه گیری را تعریف کنید؟به روش هایی که برای پاک کردن لکه ها از روی پارچه به کار می رود،لکه گیری می گویند.

5- قبل ازپاک کردن لکه به چه نکاتی باید توجه کرد؟قبل ازپاک کردن لکه باید نوع وجنس پارچه را شناسایی کنید وسپس به سرعت درصدد لکه زدایی ازروی پارچه برآیید؛زیرا هرچه لکه مدت زمان بیشتری روی پارچه بماند،دیرترپاک

می شود یا امکان دارد هرگز پاک نشود.

6- برای ازبین بردن لکه ی شمع چه باید کرد؟شمع را با لبه ی یک کارد از روی لباس بتراشید.لکه ی باقی مانده را بین دو ورقه ی خشک کن قرار دهید و با اتوی گرم چند لحظه بر روی آن فشار دهید.سپس آن را با آب جوش و مواد پاک کننده شست و شو دهید.

7- برای از بین بردن لکه ی شمع به چه نکته ای باید توجه کرد؟درجه حرارت آب به الیاف لباس آسیبی نرساند.چنان چه لکه پاک نشد،ازبنزین سفید استفاده کنید.جهت ایمنی هیچ گاه درمکان بسته ازبنزین سفید استفاده نکنید.

8-برای ازبین بردن لکه ی شمع ازچه ماده ای استفاده می شود؟بنزین سفید

9- برای ازبین بردن لکه ی جوهربر روی پارچه سفید ازچه ماده ای استفاده

می شود؟آب ژاول

10- برای ازبین بردن لکه ی جوهربر روی پارچه های رنگی ازچه ماده ای

استفاده می شود؟جوهرلیمو

11- برای ازبین بردن لکه ی لاک ناخن ازچه موادی استفاده می شود؟استون، الکل،آمونیاک

12- برای ازبین بردن انواع آدامس وچسب ازچه ماده ای استفاده می شود؟یخ و آب خیلی سرد

13- برای ازبین بردن لکه ی قهوه یا چای ازآب جوش و گلیسرین استفاده می شود

14- لکه ی خون را چگونه می توان ازبین برد؟پارچه را درآب سرد خیس کنید و بعد با آب سرد خوب بشویید.(توجه داشته باشید که اگربرای از بین بردن این لکه ازآب گرم استفاده کنید لکه ثابت باقی می ماند.)سپس مقداری ماده ی پاک کننده را روی محل لکه بریزید و خوب چنگ بزنید و بعد آبکشی کنید.اگربازهم اثری ازلکه باقی ماند،چند قطره آمونیاک را روی لکه بریزید و سپس آن را بشویید.

15- برای ازبین بردن لکه ی خون ازچه ماده ی شیمیایی استفاده می شود؟

آمونیاک

16- د رمورد پارچه های سفید می توان ازمایع سفید کننده مانند آب ژاول استفاده کرد.

17- قبل از شست و شو و اتوکشی لباس ها به چه نکاتی باید توجه کرد؟قبل از شستن لباس ها باید دقت کنید که اگر لکه ای دارند،آن را شناسایی و لکه گیری کنید چنان چه پارگی یا عیب دیگری نیز داشته باشند،آن را برطرف سازید.

برای شست وشو باید لباس ها را براساس جنس و رنگ دسته بندی کنید و هر یک را جداگانه بشویید.

لباس های نوزاد را با لباس افراد دیگر در یک جا نشویید.

 

- برای از بین بردن لکه ی خون از چه ماده ی شیمیایی استفاده می شود؟ آمویناک

19- در مورد پارچه های سفید می توان از مایع سفید کننده مانند آب ژاول استفاده کرد.

20- قبل از شست و شو و اتو کشی لباس ها به چه نکاتی باید توجه کرد؟ قبل از شستن لباس ها باید دقت کنید که اگر لکه ای دارند، آن را شناسایی و لکه گیری کنید. چنان چه پارگی یا عیب دیگری نیز نداشته باشند، باید آن را بر طرف سازید.

برای شست و شو باید لباس ها را براساس جنس و رنگ دسته بندی کنید و هر یک را جداگانه بشویید.

لباس های نوزاد را با لباس افراد دیگر در یک جا نشویید.

21- طریقه ی شستن لباس های نخی و کتانی را بنویسید؟ ابتدا آن ها را به مدت 20 تا 30 دقیقه در محلول آب گرم و صابون یا مواد پاک کننده ی دیگر خیس کنید. پس از آن لباس را شست و شو دهید.

22- برای این که لباس های نخی و کتانی بیش از اندازه چروک نشود چه باید کرد؟ از زیاد فشردن آن ها خودداری کرده و آن ها را کمی آب دار آویزان کنید.

23- لباس های کتانی و نخی را به وسیله ی ماشین های لباس شویی به خوبی می توان شست.

24- برای سفید مردن لباس های نخی و کتانی از چه ماده ای می توان استفاده کرد؟ آب ژاول یا هر ماده ی سفید کننده دیگر

25- لباس های نخی را نمدار اتو کنید.

26- چگونه می توان لباس های نخی را اتو کنید؟ آن ها را نمناک کنید و یا یک پارچه ی نمناک سفید روی لباس پهن کرده و آن را تو کنید.

27- درشستن لباس های پشمی به چه نکاتی باید توجه کرد؟ برای شستن لباس های پشمی از آب ولرم استفاده کنید و تا حد امکان از چنگ زدن این گونه لباس ها به هنگام شست و شو خودداری کنید . هنگام آب کشی کمی سرکه یا آمونیاک در آب بریزید تا لباس پشمی حالت نمدی به خود نگیرد.

28- چرا برای خشک کردن پارچه های پشمی نباید آن ها را در مقابل نور شدید خورشید قرار دهیم؟ چون مقاومت خود را از دست می دهد.

29- طرز شستن لباس های بافتنی را بنویسید؟ لباس های بافتنی را نیز باید مانند لباس های پشمی با آب ولرم شست و از چنگ زدن و فشردن آن ها خودداری کرد.

30- لباس های پشمی را چگونه باید اتو کرد؟ برای اتو کردن لباس های پشمی، پارچه ی نخی تمیزی را نمناک کنید و روی آن ها قرار دهید تا اتو به طور مستقیم با لباس تماس نداشته باشد. هنگام اتو کردن، اتو را روی پارچه نکشید بلکه آن را روی پارچه قرار دهید (به صورت پرس) و بردارید.

31- چرا نباید لباس های بافتنی را اتوکرد؟ از اتو کردن لباس های بافتنی خودداری کنید؛ زیرا در بسیاری از مواقع باعث تغییر شکل لباس می شود.

واحد هشتم

1- باغبانی

1- هدف از کشت و پرورش درختان چیست؟ تولید انواع میوه،استفاده ی از چوب،سمع واستفاده ی دارویی آن، ایجاد فضای سبز و زیبا سازی محیط، کمک به حفظ محیط زیست و ....

2-به کدام دسته از گیاهان، درخت گفته می شود؟ به گیاهانی که طول ساقه ی آن ها زیاد و عمر بیش از چند سال داشته باشند درخت گفته می شود.

3- تفاوت درخت با سایر گیاهان چیست؟ سبزی و گیاهان زراعی یک ساله یا دو ساله عمر کوتاهی دارند در صورتی که عمر درختان گاهی به چند صد سال می رسد و طول ساقه ی آن خیلی زیادتر است.

4- از چه زمانی گسترش باغ ها مورد توجه انسان قرار گرفت؟ با شروع انقلاب صنعتی و نیاز به نیروی انسانی سالم، تولید میوه و سبزی، و گسترش باغ ها مورد توجه قرار گرفت و برای دست یابی به محصول بیش تر و مرغوب تر، اقدامات و فعالیت هایی آغاز شد.

5- چه عملیات هایی بر روی درختان میوه انجام می شود؟ روی بذر (اصلاح بذر)، پیوند، انواع هرس و فرم دادن درختان و ... صورت می گیرد و هدف آن به دست آوردن یک درخت مرغوب و پر محصول است.

6- قسمت های اصلی یک درخت را نام ببرید؟ ریشه، ساقه، تاج

7- ریشه ی درختان مناطق کویری چگونه است؟ بعضی ریشه ها گاه تا چند برابر ارتفاع درخت به طور عمودی در خاک پایین می روند و از آب های موجود دراعماق زمین استفاده می کنند (مانند درختان مناطق کویری)

8- انواع شکل تاج درختان را بنویسید؟ کره ای، مخروطی، تخم مرغی

9- ساقه چیست ؟نام دیگر آن را بنویسید؟ قسمتی که ریشه ها را به شاخه ها یا تاج درخت وصل می کند، ساقه (تنه) خوانده می شود.

10- از ویژگی های ساقه دو مورد بنویسید؟ معمولاً در ازای ساقه به چند متر می رسد و بافت چوبی دارد

11- یک نوع درخت نام ببرید که برای تولید چوب از آن استفاده می شود؟ سپیدار

12- یک نوع درخت نام ببرید که برای میوه و تولید چوب از آن استفاده می شود؟ گردو

13- یک نوع درخت نام ببرید که برای میوه استفاده می شود؟ سیب

14- دو نوع درخت نام ببرید که برای زیبایی میوه استفاده می شود؟ نارون و اقاقیا

15- عوامل محیطی چه تأثیری بر روی درخت دارد آن را توضیح دهید؟ عوامل محیطی بر زندگی گیاهان و درختان تأثیر جدی دارد؛ به همین دلیل در منطقه ای از کشور مرکبات،در منطقه ی دیگر درختان خرما و در یک منطقه سیب و انگور و پرورش داده می شود.

16- انواع جنگل را نام ببرید؟ طبیعی و مصنوعی

17- جنگل طبیعی را تعریف کنید؟ در مناطقی که میزان رطوبت، دمای هوا و سایر عوامل محیطی برای رشد انواعی از درختان مناسب باشد، به تدریج مجموعه هایی از درختان و پوشش های گیاهی متناسب با موقعیت به وجود می آیند و به طور طبیعی تکثیر می شوند مجموعه ی این گونه درختان را جنگل طبیعی می نامند.

18- جنگل مصنوعی را تعریف کرده نام دیگر آن را بنویسید؟ مجموعه ای از درختان که توسط انسان ها و به طور ارادی و هدفدار برای ایجاد فضای سبز در حاشیه ی شهر ها و دامنه ها کاشته می شوند، جنگل مصنوعی یا پارک جنگلی نام دارد.

19- انواع روش های تکثیر گیاهان را نام ببرید؟ بذر افشانی، پا جوش، قلمه زدن، خوابانیدن، پیوند زدن و ... تکثیر می شوند.

20- چرا شیوه ی تکثیر درختان متفاوت است؟ بر حسب نوع درخت و محل و موقعیت آن

21- متداول ترین روش تکثیر تجاری درختان چیست؟ قلمه زدن و یا کشت بذر در خزانه به منظور تهیه ی گیاه پایه و زدن پیوند روی آن هاست.

22- تکثیر درختان به شیوه ی کاشت بذر چگونه است؟ عمل اینگونه است که بذر مورد نظر را بهار به روش خطی در خزانه می کارند و در ماه های آخر زمستان همان سال و قبل از بیدار شدن و جوانه زدن نهال ها، آن ها را به خزانه ی دوم انتقال می دهند.

23- نام دیگر خزانه ی دوم چیست؟ خزانه ی انتظار

24- عمل پیوند زدن در خزانه ی دوم در چه فصلی از سال انجام می گیرد؟ خرداد تا شهریور

25- عمل پیوند زدن چگونه انجام می شود؟ معمولاً پیوند را در فاصله ی 10-8 سانتی متر سطح خاک و در جهت رو به شمال روی ساقه می زنند تا از تابش مستقیم نور خورشید محفوظ بماند.

26- چه درختانی را در بالا ساقه و یا فاصله ی بیش از یک متر از سطح خاک پیوند می زنند؟ اقاقیا و بید مجنون

27- چه زمانی درختان برای انتقال از خزانه به محل اصلی آماده می شوند؟در سومین بهار شاخه های حاصل از پیوند را سر برداری و هرس می کنند و از زمستان همان سال، درختان برای انتقال به محل اصلی آماده می شوند.

28- نحوه ی تکثیر درختان هسته دار را توضیح دهید؟ بذر را در خزانه یا اول می کارند اما بدون انتقال به خزانه ی دوم، در بهار و تابستان سال دوم آن را پیوند می زنند و در بهار سال سوم به زمین اصلی منتقل می کنند.

29- قبل از احداث باغ دو کار اصلی باید صورت گیرد آن دو را بنویسید؟ 1- بررسی وضعیت بافت خاک و میزان املاح و مواد موجود در عمق های مختلف 2- با توجه به نتایج حاصل از آزمایش های خاک شناسی و شرایط محیطی منطقه از نظر آب و هوا مانند حداقل و حداکثر درجه حرارت، طول مدت گرما و سرما، میزان بارندگی سالانه و وضعیت منابع تأمین آب، در انتخاب نوع درختان برای کشت تصمیم گیری می کنند.

30- چه عواملی در تصمیم گیری برای احداث باغ تأثیر جدی دارد؟ معمولاً فاصله ی بازار مصرف محصول تولیدی، وضع جاده و امکانات انتقال محصول ، نیروی انسانی موجود در منطقه، وضع بادهای دائمی و موسمی و موارد مشابه در تصمیم گیری این مرحله و احداث باغ تأثیر جدی دارد.

31- معمولاً فاصله ی درختان در باغ ها به چه عواملی بستگی دارد؟ معمولاً فاصله ی درختان در باغ ها به کوچکی و بزرگی تاج آن ها و وضعیت ریشه ها در دل خاک بستگی دارد.

32- چرا رعایت فاصله بین درختان لازم و ضروریست؟ باید به این نکته توجه داشت که در صورت رشد درخت، شاخه های بالاتر مانع رسیدن نور و هوا به شاخه های پایینی نشوند و ریشه ها به رقابت غذایی با یک دیگر نپردازند.

33- طرح کاشت درختان را تعریف کنید؟ معمولاً وضع قرار گرفتن درختان را نسبت به یکدیگر، طرح های کاشت درختان می نامند.

34- انواع روش های طرح کاشت درختان را نام ببرید؟ مربع، مستطیل، اریب، مثلثی و ....... می کارند.

35- انواع اشکال و ابعاد گودال کاشت نهال در زمین اصلی را بنویسید؟ مکعب به طول، عرض و ارتفاع یک متر یا به شکل استوانه با قطر و ارتفاع یک متر حفر می کنند.

36- در هنگام عملیات انتقال اگر فاصله ی بین خزانه تا مقصد زیاد باشد به چه نکاتی باید توجه کرد؟ ریشه ها را در محلولی از آب و کود و مواد ضد عفونی کننده فرو می برند و محل قطع شاخه ها را نیز با چسب باغبانی یا مواد پوشاننده ی مخصوص آغشته می کنند. این امر مانع تبخیر آب درون آوندها می شود.

37- طوقه ی درخت را تعریف کنید؟ یعنی آن مقدار از ساقه که در خزانه نیز در خاک بوده است درون خاک قرار می گیرد.

38- از انواع مراقبت های ویژه پس از کاشت درختان(عملیات های کاشت) هشت مورد نام ببرید؟ بعد از کاشت نهال، مراقبت های ویژه ای مانند آبیاری، مبارزه با بیماری ها و کنترل آفات، هرس کردن، کود دادن، مبارزه با علف های هرز، ترمیم جوی های آبیاری و نرم کردن خاک پای درختان در زمان های مشخصی انجام می شود.

39- مقدار نفوذ آب و سرعت حرکت آب به چه عواملی بستگی دارد؟ نوع و جنس خاک

40- انواع روش های آبیاری درختان را نام ببرید؟ 1- آبیاری به طریق کرتی(غرقابی) 2- آبیاری (تشتکی) 3- آبیاری تحت فشار

41- نام دیگر آبیاری کرتی چیست؟ غرقابی

42- آبیاری کرتی (غرقابی) را توضیح دهید؟ در این روش، زمین را به قطعات کوچک تقسیم می کنند و آب از راه نهر به این قطعات وارد می شود در آبیاری به طریق کرتی، مصرف آب و مقدار آب به هدر رفته زیاد است.

43- در کدام نوع آبیاری مصرف آب و مقدار آب به هدر رفته زیاد است؟ کرتی (غرقابی)

44- آبیاری تشتکی را به طور کامل توضیح دهید؟ در این روش، با توجه به سن و کوچک و بزرگ بودن درختان، تشتکی به قطر حدود 50 سانتی متر تا 2 متر دور درخت به وجود می آورند و با هدایت آب از جوی به داخل آن ها، درختان را آبیاری می کنند.

45- متداول ترین روش آبیاری تحت فشار چه نام دارد؟ قطره ای

46- آبیاری تحت فشار قطره ای را به طور کامل توضیح دهید؟ در این روش، آب از قسمت مرکزی و توسط دستگاه های خاص و قابل تنظیم به داخل لوله های اصلی و فرعی و بالاخره به لوله های آبیاری هدایت می شود و درختان از طریق وسایلی که در اصطلاح به آن ها قطره چکان می گویند، آبیاری می شوند.

47- در کدام روش آبیاری از قطره چکان استفاده می شود؟ آبیاری تحت فشار قطره ای

48- با توجه به سن درختان تعداد قطره چکان ها در پای هر درخت 2 تا 4 و گاهی بیشتر است.

49- از شبکه ب آبیاری قطره ای چه استفاده ای می شود؟ علاوه بر آب رسانی و صرفه جویی در مصرف آب، برای دادن کودهای شیمیایی (محلول در آب) به درختان نیز استفاده می شود.

50- در کدام روش آبیاری در مصرف آب صرفه جویی می شود؟ قطره ای

51- هرس کردن چیست و به چه منظوری انجام می شود؟ هرس عبارت از حذف شاخه ها و حتی میوه های اضافی به منظور به دست آوردن محصول  مرغوب به اندازه ی مطلوب است.

52- بهترین زمان هرس کردن درختان چه موقع است؟ قبل از بیدار شدن آن ها از خواب زمستانه است.

53- هنگام هرس کردن درختان دمای منطقه باید چقدر است؟ نباید از حدود پنج درجه ی سانتی گراد کم تر باشد.

54- هرس برای آرایش شکل ظاهری درختان نیز انجام می گیرد.

55- هرس کردن یک مرحله ای و دو مرحله ای چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟

هرس درخت در یک مرحله

1- شکل دادن و قطع شاخه های زاید

هرس درخت در دو مرحله

1- مرحله ی ایجاد شکل کلی

مرحله ی قطع شاخه های زاید

دامپروری

1- کدام حشرات در زندگی انسان مفیدترند؟ زنبور عسل، کرم ابریشم

2- آبزیان به چه حشراتی گفته می شود؟ به موجوداتی گفته می شود که در آب های شیرین ، نیمه شیرین و شور زندگی می کنند.

3- مهم ترین تولید کرم ابریشم، ابریشم و زنبور عسل، عسل می باشد.

4- از عسل و ابریشم چه استفاده ای می شود؟ عسل از غذاهای با ارزش انسان است و ابریشم در صنعت نساجی و پارچه بافی مورد استفاده قرار می گیرد.

5- محصولات جانبی زنبور عسل را نام ببرید؟ از زنبور عسل محصولات دیگری مانند عسلک، موم، ژله ی رویال و زهر به دست می آید.

6- نقش مهم زنبور عسل در کشاورزی را بنویسید؟ از دیگر فواید دیگر مهم زنبور عسل، افزایش کمی و کیفی محصولات زراعی و باغی از طریق گرده افشانی است.

7- تغذشه ی زنبور عسل به چند روش صورت می پذیرد آن ها را بنویسید؟ طبیعی و مصنوعی

8- تغذیه ی طبیعی  زنبور عسل را به طو رکامل توضیح دهید؟ غذای زنبور عسل از طریق طبیعی و مصنوعی تأمین می شود در تغذیه ی طبیعی، زنبور عسل از گرده ی گل ونوس (شهد) استفاده می کند بنابراین وجود گل و گیاه در تغذیه ی طبیعی اهمیت خاصی دارد.

9- برای تغذیه ی مصنوعی از شربت که ترکیب آن شکر و آب است استفاده می شود.

10- غلظت شربت در تغذیه ی مصنوعی به چه چیزی بستگی دارد؟ فصل

11- ترکیب شربت در تغذیه ی مصنوعی برای فصل بهار را بنویسید؟ در بهار برای تهیه ی شربت از یک قسمت آب و یک قسمت شکر استفاده می شود.

12- ترکیب شربت در تغذیه ی مصنوعی برای فصل زمستان را بنویسید؟ در حالی که در زمستان شربت را از 3 قسمت آب و 5 قسمت شکر تهیه می کنند.

13- چرا گاهی اوقات زنبور داران به کند و شربت تشویقی تحریکی می دهند؟ این شربت اغلب به منظور قوی کردن کندو (از نظر جمعیت و تخم ریزی بیش تر به زنبوران داده می شود. گاهی نیز به دلیل کمبود شهد و گرده ی گل برای جلوگیری از ضعیف شدن کند و به زنبوران شربت می دهند.

14- انواع روش های تکثیر کندو را نام ببرید؟ طبیعی و مصنوعی

15- چه موقع کندو اقدام به بچه دادن(بچه کندو) می کند؟ با فراوان شدن گرده ی گل و شهد در طبیعت، تخم ریزی توسط ملکه افزایش می یابد و جمعیت کندو زیاد می شود در این گونه مواقع، کندو به علت کمبود جا و غرایز طبیعی اقدام به بچه دادن (بچه کندو ) می کند.

16- چه عواملی باعث می شود که ملکه به همراه تعدادی از زنبوران از کندو خارج شود؟ افزایش جمعیت کندو، کمبود جا و پرورش ملکه ی جدید و هم چنین غریزه ی طبیعی

17- برای کنترل و آرام کردن زنبورداران چه باید کرد؟ برای سهولت کار می توان با اسپری کردن زنبورداران با آب، موجب جمع تر شدن زنبورداران گردید.

18- تکثیر مصنوعی و پرورش ملکه در چه زمانی صورت می گیرد؟ فصل بهار

19- زنبور عسل چگونه زندگی می کند؟ به صورت کلنی زندگی می کند

20- چرا بیماری در زنبوران به سرعت شایع می شود؟ به صورت کلنی زندگی می کند

21- برای پیش گیری از بروز بیماری در کندو باید چه اقداماتی صورت گیرد؟

1- نظافت کندو و محل آن

2- ضد عفونی کردن ابزار زنبور داری بعد از هر بازدید

3- نگه داری کند و در محل خشک، به ویژه در زمستان

4- از بین بردن اب های راکد و کند آب های اطراف کندو

5- دور کردن کندوی مریض از زنبورستان و سوزاندن لاشه ی زنبوران مرده

22- کرم ابریشم به چه منظور پرورش داده می شود؟ کرم ابریشم به منظور تولید پیله جهت استفاده در صنعت ابریشم کشی پرورش داده می شود.

23- از روغن شفیره چه استفاده ای به عمل می آید؟ از روغن شفیره در تهیه ی کرم های بهداشتی ومصارف طبی

24- از شفیره چه استفاده ای به عمل می آید؟ از شفیره در تهیه ی غذای طیور و ماهیان و از فضولات آن برای کود دهی مزارع استفاده می شود.

25- مراحل زندگی کرم ابریشم را نام ببرید؟ چهار مرحله تخم، لارو، شفیره و پروانه

26- غذای منحصر به فرد کرم ابریشم چیست؟ برگ درخت توت

27- از دادن برگ های ضخیم و زرد به کرم ها باید خودداری شود.

28- محل زندگی زنبور عسل کندو و کرم ابریشم تلمبار است.

29- مرحله تنیدی پیله را تعریف کنید؟ پس از مدتی کرم ها از اشتها افتاده و رنگ بدنشان به تدریج تغییر یافته به زنگ زرد شیری در می آیند و از طول بدنشان کم می شود، این حالت را مرحله ی تنیدن پیله می نامند.

30- آبزیان به طور کلی به چند دسته تقسیم می شوند؟ به دو دسته ی گیاهان و جانوران آبزی تقسیم می شوند.

31- از مهم ترین آبزیان پر سلولی دو مورد نام ببرید؟ ماهی و میگو

32- جرا استفاده از گوشت و ماهی و آبزیان مطلوب می باشد؟ هضم گوشت ماهی از سایر گوشت ها ساده تر و میزان جذب پروتئین آن بیش تر از 90 درصد است . گوشت آبزیان از نظر موادی مانند کلسیم، فسفر، ید و ویتامین های محلول در چربی(A-D-E-K) غنی است.

33- ویتامین های محلول در چربی را بنویسید؟ A-D-E-K

34- از آبزیان چه استفاده ای به عمل می آید؟ در تغذیه ی دام، طیور و صنایع دیگر مانند صابون سازی و دارو سازی استفاده می شود.

35- از آبزیانی که در اکواریوم به عنوان آبزیان زینتی استفاده می شود سه مورد بنویسید؟ ماهی، صدف و مرجان

36- مهمترین عامل برای ادامه زی زندگی و رشد ماهی ها چیست؟ دمای محیط زندگی (آب)

37- ماهیان پرورشی را از نظر دمای آب به چند دسته تقسیم می کنند؟ به دو دسته ی ماهیان گرمایی و ماهیان سرمایی تقسیم می شوند.

38- ماهیان گرمایی را تعریف کنید؟ ماهیان گرمایی دسته ای از ماهیان هستند که در آب های گرم به سر می برند و درحرارت بالای 20 درجه سانتی گراد تولید مثل و رشد می کنند.

39- بهترین دما برای شرد و نمو ماهیان گرمایی چقدر است؟ 25 درجه ی سانتیگراد

40- ماهیان گرمایی در چه دمایی نمی توانند رشد و نمو نمایند؟ در گرمای کم تر از 10 درجه سانتی گراد رشد و نمو ندارند.

41- معروف ترین ماهی گرمایی چه نام دارد؟کپور

42- ماهیان سردابی را تعریف کرده یک مثال بزنید؟ ماهیان سردابی در حرارت 10-8 درجه ی سانتیگراد زندگی می کنند ماهی قزل الا از این نوع ماهیان است.

43- استخر پرورش ماهین گرمایی باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟ ماهیان گرمایی در استخرهای خاکی کخ شیب مناسب دارند، پرورش داده می شوند این استخرها دارای درچه ی ورود و خروج آب هستند در انتخاب محل استخر پرورش ماهیان گرمایی باید عواملی از قبیل شرایط اقلیمی، وضعیت آب و خاک مورد بررسی قرار گیرد.

44- برای انتخاب محل احداث استخر ماهیان گرمایی به چه شرایطی باید توجه کرد؟ آب کافی و مناسب داشته باشد و خاک آن نیز حداقل دارای 30 درصد رس باشد.

45- برای آماده کردن استخر پرورش ماهی چه کارهایی باید پذیرد؟

1- خشک کردن استخر پس از تخلیه

2- سوزاندن گیاهان

3- ضد عفونی کردن استخر( آهک پاشی )

4- تعمیر دیوارهای استخر

5- شخم زدن و کود دادن برای بالا بردن رشد گیاهان استخر

46- غذای ماهی ها به چند روش تأمین می شود؟ طبیعی (زنده) و ترکیبی

47- غذای طبیعی یا زنده را تعریف کنید؟ به همه ی موجودات گیاهی و جانوری که ماهی از آن ها تغذیه می کند، غذای طبیعی (زنده) می گویند.

48- در پرورش ماهیان گرمایی چگونه می توان تولید غذای زنده را افزایش داد؟ آماده سازی استخر (شخم زدن و کوددهی)

49- غذای زنده ی ماهیان گرمایی بر حسب نوع آن ها متفاوت است.

50- غذای ترکیبی به چه نوع غذایی گفته می شود؟ دسته ای از غذاهاست که با توجه به نیاز ماهی، روزانه تهیه می شود و در اختیار آن هاقرار می گیرد. این گونه غذاها ممکن است در کارگاه های پرورش ماهی یا کراخانه ها به صورت حبه(پلت) تهیه شود.

51- چه عواملی در تعیین غذای ترکیبی برای پرورش ماهیان گرمایی مؤثر است؟ انواع ماهی موجود در استخر، تعداد هر نوع و سن آن ها تهیه می کنند.

52- از عواملی که در پرورش ماهی از بروز بیماری ها جلوگیری می کند چهار مورد بنویسید؟

1- رسیدگی به موارد تغذیه ای و بهداشتی

2- جلوگیری از طولانی شدن دوره ی پرورش

3- عدم استفاده ی بیش از حد از مواد آلی در آماده سازی استخر

4- رعایت استاندارد از نظر تراکم ماهی در هکتار

53- انواع روش های تکثیر ماهیان را بنویسید؟ طبیعی و مصنوعی

54- تکثیر مصنوعی و طبیعی ماهیان را توضیح دهید؟ تکثیر طبیعی در آب های طبیعی(دریاها، رودخانه و ....)و تکثیر مصنوعی در کارگاه های تکثیر و تحت شرایط خاص انجام می گیرد.

 

 

نوع ماهی

غذای طبیعی (زنده)

ماهی علفخوار(آمور)

علوفه ی سبز مانند شبدر و یونجه و گیاهان آبزی

کپور نقره ای

تک سلول های گیاهی (فیتوپلانکتون ها)

کپور سرگنده (بیگ هد)

جانور کوچک (زئوپلانکتون ها)

 

 

3- صنایع غذایی

1- دلایل نگه داری مواد غذایی چیست؟هدف از نگه داری مواد غذایی جلوگیری از فساد میکروبی یا تغییرات شیمیایی و به طور کلی، افزایش مدت زمانی است که می توان یک ماده ی غذایی را در شرایط انبار محافظت و نگه داری کرد.

2- سرما و گرما در نگه داری مواد غذایی چه نقشی دارند؟ سرمای کافی باعث جلوگیری از فعالیت میکروب ها می شود در صورتی که گرمای کافی باعث از بین رفتن میکروبها می شود.

3- هدف از بسته بندی موا غذایی چیست؟ جلوگیری از نفوذ میکروب جلوگیری از نفوذ عوامل فاسد کننده از قبیل نور، رطوبت هوا، نگه داری طولانی تر مواد غذایی، حمل و نقل آسان، بازاریابی بهتر و جای کمتری می گیرد.